Διασφάλιση ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας είναι μια διαδικασία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση διαφόρων πτυχών ενός έργου, υπηρεσίας, ή φορέα για να διασφαλιστεί ότι πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας. Η διασφάλιση της ποιότητας στοχεύει στη διασφάλιση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο το περιεχόμενο των προσφερόμενων προγραμμάτων, των ευκαιριών μάθησης και των διευκολύνσεων είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό.

Δήλωση πολιτικής για την ποιότητα

Η Πολιτική Ποιότητας της CityU εκφράζεται με τη δέσμευση της ηγεσίας/διοίκησης της και περιλαμβάνεται στα επίσημα έγγραφα της Ακαδημίας σχετικά με την παροχή εκπαίδευσης και την παραγωγή νέων γνώσεων σε συνθήκες που διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ισότητα και τη διαφάνεια που αρμόζουν στην ακαδημαϊκή ηθική.

Η πολιτική για την ποιότητα διαρθρώνεται σε δύο βασικούς πυλώνες:

 • στρατηγικός πυλώνας που καθορίζει την αποστολή και τους στρατηγικούς ποιοτικούς στόχους της ακαδημίας και
 • επιχειρησιακού πυλώνα που καθορίζει τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας

Η στήριξη ερευνητικών πρωτοβουλιών και η δημιουργία ερευνητικών περιοχών στα προσφερόμενα προγράμματα/τμήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί προτεραιότητα του CityU.

Αποστολή και καθήκοντα

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους, η έκδοση που παραδίδεται από το Γραφείο του Επιτρόπου Δικαίου είναι μια αγγλική μετάφραση και ενοποίηση της Διασφάλισης Ποιότητας και Διαπίστευσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και της Ίδρυσης και Λειτουργίας ενός Οργανισμού για τα Σχετικά Θέματα Νόμων, 2015 και 2016 [δηλ. Νόμοι 136(I) του 2015, 47(I) του 2016], είναι η κεντρική συντονιστική επιτροπή, υπεύθυνη για τη διασφάλιση των προτύπων ποιότητας. Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας οργανώνει και συντονίζει όλες τις αντίστοιχες διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης, τόσο σε θεσμικό όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές, τα πρότυπα και τις απαιτήσεις ποιότητας που ορίζονται από την CYQAA και τον Νόμο μπορεί να αναφέρεται ως Διασφάλιση Ποιότητας και Διαπίστευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Ίδρυση και Λειτουργία Οργανισμού Σχετικών Νόμων, 2015 και 2016.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (IQAS), το οποίο περιλαμβάνει διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση, την έρευνα και άλλες συναφείς ακαδημαϊκές δραστηριότητες, καθώς και διοικητικές υπηρεσίες.

 • Την ανάπτυξη ειδικών πολιτικών, στρατηγικών και διαδικασιών που είναι απαραίτητες για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των εργασιών και των υπηρεσιών του σώματος, οι οποίες αποτελούν το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας
 • Οργάνωση, λειτουργία και συνεχής βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ο συντονισμός και η υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και άλλων υπηρεσιών του σώματος
 • Την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και διαπίστευσης των προγραμμάτων/προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της ακαδημίας, σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές των εσωτερικών κανονισμών της Ακαδημίας
 • Την ανάπτυξη ενός συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση δεδομένων αξιολόγησης σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Ακαδημίας (ΥΠΔ)
 • Την συστηματική παρακολούθηση και η δημοσίευση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση και τα αποτελέσματά τους

Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνη για τα εξής:

 1. Την συστηματική αναθεώρηση/ενημέρωση του Εγχειριδίου Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Σώματος
 2. Παρακολούθηση της εφαρμογής της και περιοδική επανεξέταση της λειτουργίας της στους τομείς εφαρμογής της
 3. Σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα διοίκησης της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με στόχο τον εντοπισμό πιθανών ασυμφωνιών και τη διατύπωση συστάσεων για βελτιώσεις
 4. Τήρηση των διαδικασιών ελέγχου όσον αφορά τα κριτήρια για το σχεδιασμό, την έγκριση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων μελετών με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητάς τους
 5. Συλλογή, παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων ποιότητας
 6. Την στατιστική ανάλυση και απεικόνιση των ποιοτικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που αποτελούν σημαντικά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας των κολλεγίων
 7. Ευρετηρίαση όλων των τύπων εκθέσεων που επισημαίνουν αδυναμίες με στόχο τη διατύπωση προτάσεων σε αρμόδιους φορείς σχετικά με την ενίσχυση των τομέων που χρήζουν βελτίωσης
 8. Ενημέρωση του διευθυντή διοίκησης σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
 9. Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών για την υποστήριξη της μονάδας διασφάλισης ποιότητας
 10. Διεξαγωγή έρευνας/ μελετών για την ποιότητα του ακαδημαϊκού/εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου που επιτυγχάνεται από το κολέγιο

Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (IQAS)

Το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας της ακαδημίας σχεδιάστηκε με σκοπό να διασφαλίσει και να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα της διδακτικής και ερευνητικής εργασίας της ακαδημίας και των τμημάτων της, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών της. Το σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Κολλεγίου καθιερώνεται σύμφωνα με τις αρχές, τα κριτήρια και τις κατευθυντήριες γραμμές των διεθνών πρακτικών για την αξιολόγηση.

Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας είναι ένα επίσημο έγγραφο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και χρησιμοποιείται ως οδηγός για την εφαρμογή του.

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

Το Σύστημα Πληροφοριών Διασφάλισης Ποιότητας της Ακαδημίας αναπτύχθηκε εσωτερικά, προκειμένου η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας και οι Εσωτερικές Ομάδες Αξιολόγησης να συλλέγουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δεδομένα αξιολόγησης που απαιτούνται από το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (IQAS). Το Σύστημα Πληροφοριών Διασφάλισης Ποιότητας επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση των δεδομένων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων υποσυστημάτων:

Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών διασφάλισης ποιότητας

Εσωτερικές ομάδες αξιολόγησης

Οι Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Σώματος, είναι υπεύθυνες για τις διαδικασίες αξιολόγησης και διαπίστευσης των Τμημάτων.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης αφορούν:

 • Η εφαρμογή των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών αξιολόγησης στο πλαίσιο του Τμήματος σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Σώματος.
 • Η εφαρμογή των διαδικασιών διαπίστευσης στο Τμήμα σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Σώματος.

Η συνεργασία με τον προϊστάμενο της μονάδας διασφάλισης ποιότητας για τη διενέργεια της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποιήσεων.

Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

Το γραφείο της μονάδας διασφάλισης ποιότητας του σώματος λογοδοτεί απευθείας στον προϊστάμενο της μονάδας διασφάλισης ποιότητας. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τη διοικητική υποστήριξη και τη γενική διαχείριση για την εφαρμογή και εκτέλεση των αποφάσεων και καθηκόντων της μονάδας διασφάλισης ποιότητας.