Στρατηγική διεθνοποίησης

Στρατηγικη διεθνοποιησης

Το CityU έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει μια στρατηγική απόφαση να λειτουργήσει ως ειδικευμένη Κολλεγιακή Σχολή στους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Ξενοδοχειακών. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή των εταίρων του ERASMUS. Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HEI) πρέπει να έχουν καλά καθιερωμένα ποιοτικά προγράμματα σπουδών στους προαναφερθέντες τομείς. Το CityU τηρεί όλα τα απαιτούμενα πρότυπα που ορίζει η Διακήρυξη της Μπολόνια και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (EHEA). Το κολλέγιο επιδιώκει να συνεργαστεί με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμορφώνονται με τα πλαίσια και τα πρότυπα της Μπολόνια και του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Πέραν των προαναφερθέντων, το Κολλέγιο αποδίδει προτεραιότητα στη συνεργασία με ΑΕΙ από διαφορετικές κουλτούρες και ΑΕΙ που εδρεύουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Επιλέγουμε τους εταίρους μας βάσει της ποικιλίας των προγραμμάτων σπουδών, των προσόντων και των δεξιοτήτων που διαθέτει το προσωπικό του οργανισμού φιλοξενίας.

Βάσει του στρατηγικού της σχεδίου, η CityU βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία εξέτασης της δυνατότητας ανάπτυξης πτυχίων στους τομείς της φιλοξενίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και της λιανικής πώλησης σε συνεργασία με τους εταίρους ERASMUS και άλλα πανεπιστήμια, αναγνωρισμένα από τους επίσημους εθνικούς φορείς σε κάθε χώρα προέλευσης. Στόχος είναι η παράδοση αυτών των προγραμμάτων ταυτόχρονα, χωριστά ή από κοινού στην Κύπρο και τις ευρωπαϊκές ή / και άλλες χώρες σε διεθνές επίπεδο. Εάν αυτή η στρατηγική κίνηση προχωρήσει, θα ενισχύσει τα πλεονεκτήματα και την εμπειρογνωμοσύνη κάθε ιδρύματος και θα προσφέρει μοναδικά, αμοιβαία και ουσιαστικά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα ιδρύματα. Το πρόγραμμα ERASMUS συνέβαλε προς το σκοπό αυτό. Μια άλλη στρατηγική κατεύθυνση του Κολλεγίου επικεντρώνεται στη συνεργασία με τους εταίρους ERASMUS, τα ευρωπαϊκά και άλλα διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενοτήτων που προσφέρουν προστιθέμενη αξία στη μάθηση των σπουδαστών. Είμαστε ανοιχτοί να συνεργαστούμε με ιδρύματα που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης ή με άλλα προγράμματα και χώρες εταίρους, υπό την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα και τα σχέδιά τους ταιριάζουν με τα δικά μας.