Συμπλήρωμα Διπλώματος

Συμπλήρωμα Διπλώματος

Το Συμπλήρωμα Διπλώματος είναι ένα έγγραφο που επισυνάπτεται σε ένα δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχοντας μια τυποποιημένη περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του πλαισίου, του περιεχομένου και του καθεστώτος των σπουδών που διεξήχθησαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον απόφοιτο φοιτητή. Το Συμπλήρωμα Διπλώματος παρέχει διαφάνεια και διευκολύνει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση των προσόντων (πιστοποιητικά, διπλώματα, πτυχία). Εκδίδεται στα Αγγλικά και παρέχεται δωρεάν σε κάθε φοιτητή μετά την αποφοίτησή του.