Αναγνώριση της κινητικότητας

Διαδικασία αναγνώρισης

Η αναγνώριση της κινητικότητας στο πλαίσιο διοργανικών συμφωνιών είναι ζωτικής σημασίας. Όλες οι μονάδες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό ή κατά τη διάρκεια της κινητικότητας - όπως συμφωνήθηκε στη συμφωνία εκμάθησης (Learning Agreement) και επιβεβαιώνονται από την αναλυτική βαθμολογία - πρέπει να μεταφερθούν χωρίς καθυστέρηση (εντός πέντε εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας) και να ληφθούν υπόψιν στο πτυχίο του φοιτητή χωρίς επιπλέον εργασία ή αξιολόγηση του φοιτητή. Όλοι οι εισερχόμενοι φοιτητές θα λάβουν αναλυτικές βαθμολογίες που προσδιορίζουν τις μαθησιακές δραστηριότητες πριν επιστρέψουν στο ίδρυμα αποστολής τους. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνονται στη συμφωνία εκμάθησης (Learning Agreement). Το ίδρυμα θα καταχωρίσει τον εισερχόμενο φοιτητή στα συμφωνημένα μαθήματα, επαληθεύοντας ότι αυτά τα μαθήματα είναι διαθέσιμα για την προβλεπόμενη περίοδο κινητικότητας. Το ίδρυμα θα παρακολουθεί την πρόοδο των σπουδαστών και θα χορηγεί αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων ECTS για τα επιτυχή αποτελέσματα μάθησης. Για τους σκοπούς της αναγνώρισης των προσόντων, τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος αποτελούν βασικό παράγοντα, όπως και ο αριθμός των μονάδων ECTS. Τα παρακάτω δικαιολογητικά βοηθούν στη διευκόλυνση της αναγνώρισης των μονάδων κατά την κινητικότητα:

  • Συμφωνία εκμάθησης (Learning Agreement) - καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών που πρέπει να ληφθεί και τις πιστωτικές μονάδες ECTS που θα απονεμηθούν για την ικανοποιητική ολοκλήρωσή του, δεσμεύοντας το ίδρυμα αποστολής και υποδοχής, καθώς και τον φοιτητή
  • Αναλυτική βαθμολογία (Transcript of Records) - δείχνει τα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών με τρόπο που είναι πλήρης, κατανοητός και εύκολα μεταβιβάσιμος από το ένα ίδρυμα στο άλλο
  • Απόδειξη αναγνώρισης (Proof of Recognition) - δείχνει στους φοιτητές ότι η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό έχει αναγνωριστεί από το ίδρυμα αποστολής.

Τα εν λόγω έγγραφα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, βάσει των οποίων το ίδρυμα απονομής προσόντων μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την αναγνώριση και τη μεταφορά μονάδων.

Συμφωνίες εκμάθησης

Οι συμφωνίες εκμάθησης (Learning agreements) υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Γραφείο Erasmus σε συνεργασία με τους συντονιστές των προγραμμάτων. Μετά την παραλαβή οποιουδήποτε αιτήματος, τόσο για τους εξερχόμενους όσο και για τους εισερχόμενους σπουδαστές, ο συντονιστής Erasmus συνεργάζεται με τους συντονιστές των προγραμμάτων για να εξασφαλίσει την λήψη του καλύτερου δυνατού συνδυασμού μαθημάτων στο ίδρυμα υποδοχής και στο ίδρυμα μας, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, όλες οι γλωσσικές ανάγκες και υποστήριξη αντιμετωπίζονται και ρυθμίζονται από κοινού από τα δύο ιδρύματα με τη συναίνεση των εμπλεκόμενων φοιτητών.

Μετά την κινητικότητα φοιτητών

Μετά την κινητικότητα φοιτητών, η αναλυτική βαθμολογία, το πιστοποιητικό της πρακτικής άσκησης και κάθε σχετική τεκμηρίωση υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Συντονιστή Erasmus συνεργασία με τον Γραμματέα (Registrar) μας και τους Συντονιστές Προγραμμάτων για να διασφαλιστεί ότι όλα τα μαθήματα και η επιτυχημένη κατάρτιση πιστώνονται στα αρχεία φοιτητών. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου σπουδών Erasmus στο εξωτερικό, οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο Erasmus όλα τα απαραίτητα έγγραφα: την αναλυτική βαθμολογία, τη συμφωνία εκμάθησης, την έκθεση του επιβλέποντος και τη συμφωνία αναγνώρισης (όπου όλα τα μέρη συμφωνούν στα μαθήματα που πρέπει να αναγνωριστούν μετά από μια επιτυχή περίοδο σπουδών Erasmus στο εξωτερικό) αποτελούν τη βάση της επιστολής αναγνώρισης στοιχείων. Όλες οι ακαδημαϊκές δραστηριότητες που αναφέρονται στη συμφωνία εκμάθησης και ολοκληρώνονται ικανοποιητικά από τους φοιτητές υπολογίζονται στο βαθμό τους και ως εκ τούτου οι φοιτητές απαλλάσσονται από ισοδύναμες απαιτήσεις σπουδών προκειμένου να αποφοιτήσουν. Οι εισερχόμενοι φοιτητές στο τέλος της περιόδου Erasmus λαμβάνουν την επίσημη αναλυτική βαθμολογία που εκδίδεται από το τμήμα υποδοχής καθώς και την επιβεβαίωση των ολοκληρωμένων μαθημάτων που εκδίδεται από το Γραφείο Erasmus και τον Γραμματέα, που έχει εγκριθεί από τον ακαδημαϊκό συντονιστή και που μπορεί να χρησιμεύσει ως μια ημι-επίσημη αναλυτική βαθμολογία με τους βαθμούς και τις πιστωτικές μονάδες ECTS που αποκτήθηκαν.

Κινητικότητα προσωπικού

Επίσης, για την κινητικότητα προσωπικού, το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος μας υποστηρίζει διοικητικά κάθε δράση που αφορά την κινητικότητα του προσωπικού παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές δραστηριότητες διδασκαλίας ή κατάρτισης. Το CityU προωθεί και αναγνωρίζει τη συμμετοχή του προσωπικού του σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας, ενισχύοντας τη διεθνή συνεργασία με αξιόλογους φορείς και υποστηρίζοντας εκπαιδευτικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι συνεργασίες οδηγούν σε βιώσιμα και ισορροπημένα αποτελέσματα για όλους τους εταίρους. Προς το σκοπό αυτό, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε διεθνείς συναντήσεις, διασκέψεις, διεθνείς εβδομάδες και ομάδες προβληματισμού, προκειμένου να επεξεργαστούν σε κάθε δεδομένη στιγμή τις διάφορες επιλογές που απορρέουν από την κοινωνική δυναμική σε συνδυασμό με την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κινητικότητα Erasmus αναγνωρίζεται για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας όλων των μελών του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού. Το Κολλέγιο τις δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης του προσωπικού του που αναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας, βάσει της διμερούς συμφωνίας κινητικότητας. Όσον αφορά την κινητικότητα της κατάρτισης, την υποστηρίζουμε, την προωθούμε και την αναγνωρίζουμε, παρέχοντας πλήρη αμειβόμενη άδεια στο προσωπικό.