Πληροφορίες για ECTS

Σύστημα ECTS

Το ECTS αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS) και είναι ένα σύστημα που βασίζεται στο μαθητή για τη συσσώρευση και μεταφορά μονάδων με βάση τη διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. Σκοπός του είναι να διευκολύνει τον σχεδιασμό, την παράδοση, την αξιολόγηση, την αναγνώριση και την επικύρωση των προσόντων και των μονάδων μάθησης καθώς και την κινητικότητα των φοιτητών. Αυτό το σύστημα ECTS διευκολύνει τα πανεπιστήμια να αναγνωρίζουν τα μαθησιακά επιτεύγματα των σπουδαστών χρησιμοποιώντας κοινές κατανοητές μετρήσεις, πιστωτικές μονάδες και βαθμούς και παρέχει επίσης ένα μέσο για την ερμηνεία των εθνικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μονάδες ECTS

Οι πιστωτικές μονάδες ECTS βασίζονται στο φόρτο εργασίας που χρειάζονται οι φοιτητές για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν τι αναμένεται να γνωρίζει ο μαθητής, να κατανοήσει και να είναι σε θέση να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση μιας διαδικασίας μάθησης. Σχετίζονται με περιγραφές επιπέδων σε εθνικά και ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων. Ο φόρτος εργασίας υποδηλώνει τον χρόνο που ο φοιτητής συνήθως χρειάζεται για να ολοκληρώσει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες (όπως διαλέξεις, σεμινάρια, έργα, πρακτική εργασία, αυτοδιδασκαλία και εξετάσεις) που απαιτούνται για την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Εξήντα (60) μονάδες ECTS συνδέονται με το φόρτο εργασίας ενός έτους πλήρους φοίτησης της τυπικής μάθησης (ακαδημαϊκό έτος) και των συναφών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φόρτος εργασίας των φοιτητών κυμαίνεται από 1.500 έως 1.800 ώρες για ένα ακαδημαϊκό έτος, οπότε μία πίστωση αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες εργασίας. Ο φόρτος εργασίας υποδηλώνει ότι ο φοιτητής συνήθως χρειάζεται να ολοκληρώσει.

Επίπεδα σπουδών που προσφέρονται από το CityU:

Επίπεδο σπουδών Διάρκεια Μονάδες ECTS Απαιτήσεις απονομής
Δίπωμα 2 ακαδημαϊκά έτη 120 Το δίπλωμα απονέμεται μετά την ολοκλήρωση των 120 ECTS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Για ορισμένα προγράμματα απαιτείται πρακτική κατάρτιση. Οι σπουδαστές καλούνται να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος τους.
Πτυχείο 4 ακαδημαϊκά έτη 240 Το πτυχίο είναι ένα πρόγραμμα τετραετούς πλήρους φοίτησης ή εξαετής μερικής φοίτησης που απαιτεί την ολοκλήρωση των 240 ECTS.
Μεταπτυχιακό 1.5 ακαδημαϊκό έτος 90 Το μεταπτυχιακό είναι ένα πρόγραμμα 1.5 έτους πλήρους φοίτησης που απαιτεί την ολοκλήρωση των 90 ECTS.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα ECTS σε αυτό τον σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/ects/guide_en

Κανονισμοί εξετάσεων, αξιολόγηση και βαθμολόγηση

Κάθε ενότητα αξιολογείται με βάση την εξέλιξη των μαθημάτων (μεσοπρόθεσμη εξέταση, εργασία, συμμετοχή σε μαθήματα) και μια τελική εξέταση. Η συνεχής αξιολόγηση των μαθημάτων θα αποτελείται από ένα συνδυασμό των παρακάτω και υπολογίζεται στο 50% της συνολικής τελικής αξιολόγησης.

50% Τελική εξέταση
0%-40% Ενδιάμεση Εξέταση / Τέστ
0%-30% Εργασίες / Μελέτες
0%-20% Κατ’οίκον εργασία
0%-10% Συμμετοχή στο μάθημα

Εκτιμώμενη κατανομή του χρόνου εργασίας των φοιτητών σε ώρες

Contact hours Προσωπικός χρόνος φοιτητών
Διάλεξη 39 Ατομικό διάβασμα 39
Ενδιάμεση Εξέταση 2 Κατ’οίκον εργασία 38
Τελική Εξέταση 2 Προετοιμασία τεστ 12
Προετοιμασία τελικής εξέτασης 18
Σύνολο: 43 Σύνολο: 107

Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου και καλύπτει την ύλη όλης της χρονιάς. Αντιστοιχεί στο 60% της συνολικής τελικής αξιολόγησης.

Προϋποθέσεις αποφοίτησης

Η απονομή ενός πτυχίου απαιτεί την ικανοποιητική ολοκλήρωση 240 μονάδων ECTS, ενώ του διπλώματος 120 μονάδων ECTS, στην αντίστοιχη δομή του προγράμματος με ελάχιστο όριο επιτυχίας 60% τόσο στα μαθήματα όσο και στις τελικές εξετάσεις.

Είδος φοίτησης

Ο τρόπος φοίτησης μπορεί να είναι  Πλήρης ή Μερική φοίτηση.

Υπολογισμός του μέσου όρου βαθμού (GPA) και του μέσου όρου αθροιστικού βαθμού (CGPA)

(α) Ο αριθμός των βαθμών ποιότητας (με βάση τον βαθμό που κερδίζεται σε κάθε μάθημα) σε οποιοδήποτε εξάμηνο, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των μονάδων που αντιστοιχεί το μάθημα. (β) Το προϊόν αυτού του πολλαπλασιασμού, για όλα τα μαθήματα που λαμβάνονται σε ένα εξάμηνο, προστίθενται για να πάρει το συνολικό αριθμό των ποιοτικών βαθμών. (γ) Ο συνολικός αριθμός των βαθμών ποιότητας διαιρείται στη συνέχεια με το συνολικό αριθμό των μονάδων που ο φοιτητής παρακολούθησε κατά το εξάμηνο για να λάβει το μέσο όρο. Ο υπολογισμός του αθροιστικού μέσου όρου ακολουθεί την ίδια διαδικασία για όλα τα εξάμηνα και βασίζεται σε όλα τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εγγραφεί από την ημέρα εγγραφής του στο κολλέγιο

A 4.0 Άριστα 90-100
B+ 3.5 Πολύ καλά 85-89
B 3.0 Καλά 80-84
C+ 2.5 Σχεδόν καλά 75-79
C 2.0 Ικανοποιητικά 70-74
D+ 1.5 Μέτρια 65-69
D 1.0 Σχεδόν μέτρια 60-64
F 0.0 Ανεπαρκώς Bellow 60

Τα παρακάτω δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμού (GPA) και οι ώρες πίστωσης δεν περιλαμβάνονται στις ώρες που υπολογίζονται:

W Withdrawal (Απόσυρση) Ο φοιτητής αποσύρθηκε
AW Administrative Withdrawal (Διοικητική Απόσυρση) Χωρίς βαθμό; απόσυρση από τη διοίκηση
I   Incomplete (Ατελής) Μάθημα δεν συμπληρώθηκε

Τα παρακάτω δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμού (GPA), αλλά οι ώρες πίστωσης περιλαμβάνονται στις ώρες που υπολογίζονται:

P Pass (Ικανοποιητικό) Επικύρωση μαθήματος χωρίς μονάδες ή επικύρωση μονάδων για μάθημα με εξέταση
TR Transfer credits (Μεταφορά μονάδων) Μεταφορά μαθημάτων από άλλα κολλέγια ή πανεπιστήμια
NP Not Pass (Μη Ικανοποιητικό) Μη επικύρωση μαθήματος χωρίς μονάδες.
E Credit by Examination Τα μαθήματα για τα οποία απονεμήθηκαν μονάδες με βάση εξέταση και το επίθημα Ε καταγράφεται μετά τον τίτλο του μαθήματος.

Επανεξέταση - RETAKE (R): Ο βαθμός R (Retake), εμφανίζεται δίπλα σε ένα βαθμό σπουδαστή στην αναλυτική βαθμολογία του, και υποδεικνύει έναν φοιτητή που αποτυγχάνει σε ένα μάθημα ή παίρνει βαθμό λιγότερο από C ή ισοδύναμο. Ο μαθητής επιτρέπεται να επαναλάβει το μάθημα μόνο δύο φορές. Μόνο ο υψηλότερος βαθμός που θα ληφθεί θα υπολογιστεί για τη τον αθροιστικό μέσο όρο.

Ανεξάρτητη μελέτη - INDEPENDANT STUDY: Τα μαθήματα που λαμβάνονται υπό ανεξάρτητη μελέτη καταγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία του σπουδαστή με βαθμό γράμματος και υπολογίζονται στο μέσο όρο.